fotolia.com, #109276935 | Autor: Andrey Popov

fotolia.com, #109276935 | Autor: Andrey Popov

Rodzaje podatków w pigułce

Podatki to nieodłączna cześć naszego życia. Z teoretycznego punktu widzenia są publicznoprawnym, nieodpłatnym, przymusowym oraz bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym na rzecz państwa. Ich uiszczanie jest niezbędnym warunkiem zapewniającym poprawne funkcjonowanie całego systemu. To one stanowią główne źródło dochodu państwa – zasilają budżet, z którego opłaca się służbę zdrowia, szkoły, buduje się drogi oraz zapewnia się pomoc socjalną. W Polsce system fiskalny dzieli podatki na dwie podstawowe kategorie, które omówimy w dzisiejszym artykule.

a

PODATKI BEZPOŚREDNIE

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – to podatek, który musi uiścić każda osoba osiągająca dochód w postaci wynagrodzeń ze stosunku pracy, emerytur, rent, wszelkich zasiłków oraz dochodów powstających w wyniku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wykonywania wolnego zawodu lub działalności twórczej. Podatek dochodowy od osób fizycznych składa się w miejscu zamieszkania według rzeczywistego stanu na koniec grudnia poprzedniego roku.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – to obciążenie fiskalne dotyczące wszystkich przedsiębiorstw oraz podmiotów posiadających osobowość prawną. Podstawę opodatkowania stanowi dochód osiągnięty przez osobę prawną w danym roku podatkowym. Obecnie w Polsce wysokość podatku CIT wynosi 19%.

Podatek od spadków i darowizn – to forma podatku, do którego zapłaty jest zobowiązana każda osoba fizyczna, której wartość nabytej darowizny lub majątku w drodze spadku przekroczyła kwotę wolną od podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – to rodzaj podatku, któremu podlegają takie czynności cywilnoprawne jak umowa sprzedaży, umowa pożyczki, umowa dożywocia, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowa depozytu nieprawidłowego, umowa darowizny oraz umowa spółki.

Podatek rolny – w tym przypadku przedmiotem opodatkowania są grunty, które zostały sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Podmiotem zobowiązanym do zapłaty tego podatku może być właściciel, użytkownik wieczysty lub samoistny posiadacz gruntu.

Podatek leśny – do opłacania tego podatku są zobowiązani właściciele gruntów leśnych, którzy wykorzystują je w działalności leśniczej. Jest opłacany w comiesięcznych lub kwartalnych ratach, które należy odprowadzić właściwemu organowi podatkowemu ze względu na miejsce położenia lasu. Jest to najczęściej wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta.

Podatek od nieruchomości – to podatek, do którego opłacania zobowiązani są wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz posiadacze zależni gruntów budynków, budowli należących do gminy lub Skarbu Państwa. Każda gmina ma prawo do samodzielnego ustalania wysokości podatku od nieruchomości na terenie swojej gminy, jednak wartość ta nie może być wyższa od tej określonej w ustawie.

Podatek od środków transportowych – to podatek lokalny, którego przedmiotem są samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek od środków transportowych należy opłacić właściwemu organowi podatkowemu ze względu na miejsce, w którym znajduje się zakład lub jednostka posiadająca przedmioty podlegające temu opodatkowaniu.

Podatek tonażowy – to jeden z młodszych podatków, który obowiązuje w polskim systemie fiskalnym od 2006 roku. Dotyczy on niektórych przychodów, które generowane są przez przedsiębiorstwa żeglugowe oraz armatorów eksploatujących morskie statki handlowe w żegludze międzynarodowej. W tym przypadku stawka podatku wynosi 19% podstawy opodatkowania, którą stanowi dochód pomniejszony o ustawowe odliczenia.

Podatek od wydobycia niektórych kopalin – to podatek obowiązujący od 2012 roku dotyczący przedsiębiorstw, których profil działalności sprowadza się do wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej.

a

PODATKI POŚREDNIE

Podatek od towarów i usług – to popularny VAT, czyli podstawowa forma opodatkowania obrotowego spotykana w większości krajów świata. VAT w Polsce obowiązuje od 1993 roku, jednak jego stawka ulega systematycznym zmianom. Obecnie podstawową stawką jest stawka 22%, która dotyczy większości towarów i usług. Występuje również stawka obniżona 7% dotycząca surowców energetycznych i nośników energii, materiałów budowlanych oraz obiektów mieszkaniowych, jak również stawka 0% odnosząca się głównie do towarów eksportowanych.

Podatek akcyzowy – to selektywny podatek, który jest ustawowo nakładany na niektóre produkty konsumpcyjne. Ma on bezpośredni wpływ finalną cenę wyrobu, dlatego jego płatnikiem jest każda osoba nabywająca dobro opodatkowane akcyzą. Podatek akcyzowy w naszym kraju dotyczy produktów energetycznych, energii elektrycznej, alkoholu, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.

Podatek od gier – to ostatni już obowiązujący w Polsce podatek pośredni, który dotyczy gier losowych, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *