fotolia.com, #115940311 | Autor: customdesigner

fotolia.com, #115940311 | Autor: customdesigner

Podstawy makroekonomii

Makroekonomia to dziedzina ekonomii, która zajmuje się wielkościami zbiorczymi, co odróżnia ją od mikroekonomii. Wielkości te nie dotyczą poszczególnych jednostek, ale całej gospodarki. Makroekonomia zajmuje się także prawidłowościami, jakie nią rządzą, a głównym przedmiotem działań jest w tym przypadku dzielenie dochodów narodowych. Obszar wiedzy obejmuje także wszelkie pojęcia z tym związane.

Szybki rozwój makroekonomii nastąpił mniej więcej w latach 30. XX w. Jedną z głównych przesłanek stał się przebieg i skutki wielkiego kryzysu gospodarczego w latach 1929-1933. Duże znaczenie dla rozwoju tego zjawiska miały także poglądy ekonomiczne J.M. Keynesa.

a

Makroekonomia w pigułce

Makroekonomia jako dział zajmujący się analizą całej gospodarki bada wzajemne zależności pomiędzy agregatowymi wielkościami ekonomicznymi oraz czynniki wpływające na ich kształtowanie się.

Makroekonomia spełnia wiele ważnych funkcji. Najważniejsza z nich to funkcja światopoglądowa. W czym się wyraża? Przede wszystkim w rozumieniu zjawisk gospodarczych oraz formułowaniu myśli i sądów dotyczących pożądanego stanu gospodarki. Inną funkcją jest funkcja wychowawcza, nazywana także dydaktyczną, która pozwala zrozumieć zjawiska zachodzące w sektorze gospodarki oraz dokonywać ich oceny. Trzecia funkcja nazywana jest funkcją prognostyczną. Jej zadaniem jest przewidywanie zjawisk gospodarczych, jakie mogą wystąpić w przyszłości, dzięki czemu możliwe staje się podjęcie odpowiednich kroków zapobiegawczych.

a

Główne płaszczyzny zainteresowań makroekonomii

  • tematyka wzrostu gospodarczego i równowagi w ujęciu makroekonomicznym (metody mierzenia efektów działalności gospodarczej w skali kraju),
  • tematyka inflacji (przyczyny, skutki, przeciwdziałanie),
  • tematyka zatrudnienia i bezrobocia (jak wyżej),
  • makroekonomiczna polityka państwa.

a

Zmienne makroekonomiczne

  • zmienne zewnętrzne (klimat, środowisko, zasoby naturalne),
  • zmienne polityczne (rząd, bank centralny),
  • zmienne indukowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *