fotolia.com, #105217375 | Autor: Tomasz Zajda

fotolia.com, #105217375 | Autor: Tomasz Zajda

Fundusz agresywny, parasolowy i sekurytyzacyjny

Wydatki w życiu bywają różne – są mniejsze, większe, zaplanowane, spontaniczne, spożytkowane na cele rodzinne lub działalność biznesową. Nieważne, jakie i na jakie cele są przeznaczone, wszystkie nasze wydatki wymagają pewnego rodzaju funduszy, które bardzo często stają się inwestycją.

Fundusz inwestycyjny to rodzaj wspólnego inwestowania polegający na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych (bardzo rzadko papierów wartościowych) wpłaconych przez uczestników funduszu. Mogą nimi być zarówno osoby indywidualne (osoby fizyczne), osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, miasta), jak i podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej.

a

Fundusz agresywny

To rodzaj funduszu inwestycyjnego, który zakłada realizację ryzykownych strategii inwestycyjnych i lokowanie swoich aktywów w instrumenty, które uznaje się za dość ryzykowne (np. papiery wartościowe emitowane przez podmioty o niepewnej sytuacji finansowej) lub stosujące dźwignię finansową.

Za agresywne uznaje się fundusze, za pomocą których inwestuje się głównie w akcje oraz w papiery wartościowe dłużne (w znacznie mniejszej części) i instrumenty rynku pieniężnego (również rzadziej). Fundusze agresywne są silnie zależne od sytuacji panującej w danej chwili na giełdach.

Ten rodzaj funduszy może różnić się między sobą poziomem ryzyka, który wynika nie tylko z tego, jaki jest udział akcji i instrumentów dłużnych w portfelu, ale także od wyboru sektora, którego akcje są nabywane. Za najbardziej ryzykowne uznaje się akcje małych i średnich spółek. Powód jest prosty – w czasie hossy rosną one najdynamiczniej, w czasie bessy natomiast najszybciej spadają. Ich kursy są również niezwykle wrażliwe i podatne na wahania nastrojów. W jaki sposób fundusz agresywny reaguje w akcjach dużych spółek? Te są zdecydowanie bardziej płynne i najczęściej wypłacają wysokie dywidendy, dlatego też ich kursy nie ulegają zwykle dużym wahaniom.

a

Fundusz parasolowy

Inną odmianą funduszu inwestycyjnego jest fundusz parasolowy. Zakłada on możliwość inwestycji w subfundusze (akcje, obligacje). Pozwala to na przenoszenie pieniędzy między subfunduszami bez konieczności płacenia podatku od dochodów (podatku Belki). Zostaje on pobrany w momencie wycofania środków z funduszu parasolowego.

Parasol to inaczej grupa dostępnych funduszy w obrębie danego produktu. Główne cele funduszu parasolowego to optymalizacja podatkowa oraz zmniejszenie ilości powtarzających się dokumentów.

a

Fundusz sekurytyzacyjny

Mimo iż fundusze te zdobywają coraz większą popularność, wciąż pozostają dla większości osób podmiotami nieco tajemniczymi. Z czego wynika ten fakt? Przede wszystkim z tego, że niezwykle rzadko oferuje się je klientom detalicznym, a częściej wyspecjalizowanym w obrocie wierzytelnościami instytucjom.

Ich konstrukcja wydaje się często skomplikowana i nieprzystępna, praktyka pokazuje jednak zupełnie co innego. W istocie nie różnią się one znacznie od pozostałych funduszy niepublicznych.

Fundusze sekurytyzacyjne inaczej nazywane są również spółkami specjalnego przeznaczenia. Ich głównym celem jest nabywanie portfeli wierzytelności masowych. Banki, firmy telekomunikacyjne, podmioty z branży ubezpieczeniowej, energetycznej czy dostawcy usług TV to główne instytucje, z których nabywane są pakiety długów.

Podmioty te występują w dwóch formach prawnych. Jedna z nich, nazywana parasolami funduszy zakłada w portfelach co najmniej 75% aktywów, które muszą stanowić wierzytelności z jednej puli. W Polsce zdecydowanie dominuje jednak druga forma funduszy, nazywana niestandaryzowanymi funduszami sekurytyzacyjnymi, gdzie ustawa również narzuca inwestycję co najmniej 75% aktywów w pakiet wierzytelności, ale w tym przypadku są one jednak ograniczone pod względem możliwości podmiotów nieposiadających osobowości prawnej. Osoby fizyczne mogą nabywać jednostki takich funduszy tylko w przypadku odpowiednich zapisów statutowych, przy czym minimalny próg wejścia to 40 tys. euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *